OGame Reaper Battle 2020 w Social Media

  • Event
  • OGame Reaper Battle 2020 w Social Media

   Szanowni gracze,wprowadziliśmy na Instagramie filtr i soczewkę na Snapchat z Rozpruwaczem OGame!

   Aby uczcić ten moment, przygotowaliśmy dla Was międzynarodowy konkurs, który pozwoli na zaprezentowanie Waszych prac wykorzystujących wspomniany filtr czy soczewkę.
   Wystarczy, że nagracie 5-10 sekundowy klip wideo ze wskazanym filtrem na Instagramie, czy przy użyciu soczewki na Snapchat, a potem wyślecie go do nas!

   Nazwa filtra na Instagramie: Gameforge OGame
   Soczewka na Snapchat: Particles by Gameforge
   lub poprzez kliknięcie linka na telefonie: snapchat.com/unlock/?type=SNAP…8e9c819d57858&metadata=01

   Po nagraniu klipu, zachowajcie go na urządzeniu i wyślijcie na adres e-mail: reaperbattle2020@ogame.org

   Co należy zawrzeć we wiadomości e-mail?
   - temat wiadomości: Summer Reaper Battle 2020
   - załącznik w postaci 5-10 sekundowego klipu
   - tytuł klipu (najlepiej z załączonym tłumaczeniem po angielsku)
   - swój pseudonim
   - wersję językową OGame, w którą grasz
   - wiadomość należy wysłać z tego samego adresu co zarejestrowane konto Lobby, dzięki czemu możemy zidentyfikować Cię jako gracza OGame

   Co można wygrać?
   - 5 twórców najlepszych prac otrzyma: kubek OGame, smycz OGame i kupon o wartości 50 Euro do wydania w grze
   - zwycięzcy prac, które zajmą 6-10 miejsce, otrzymają: podkładkę OGame, torbę OGame i kupon o wartości 25 Euro do wydania w grze.
   - 3 losowych wartych nagrodzenia zwycięzców otrzyma: kupon o wartości 10 Euro do wydania w grze.

   Prace będziemy przyjmować od poniedziałku 13 lipca 2020 12:00 do czwartku 13 sierpnia 12:00.

   Akceptujemy tylko jedno zgłoszenie z danego adresu e-mail.
   W skład jury będą wchodzili pracownicy firmy Gameforge.
   Dozwolone formaty plików: .mp4, .mov lub .gif

   Ogłosimy zwycięzców i skontaktujemy się z nimi poprzez e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie, w czwartek 20 sierpnia.

   Wszelkie dobra cyfrowe zostaną przekazane bezpośrednio na adres e-mail oraz poprosimy o imię i nazwisko oraz adres w celu wysłania pozostałych nagród rzeczowych.
   Paczka zostanie wysłana tak szybko jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę obecne okoliczności (jeśli docelowe kraje będą zamknięte na otrzymywanie przesyłek, poczekamy do czasu poprawy sytuacji).

   Klip wideo nie może być edytowany po nagraniu, jednakże możecie dodawać głosowe efekty dźwiękowe wedle uznania!
   Klip posiadający tło muzyczne, które narusza prawa autorskie zostanie zdyskwalifikowany.

   Liczymy na kreatywne wykorzystanie naszego filtra/soczewki.

   Miłej zabawy!

   Wasz Zespół OGame

   Community Manager
  • Warunki uczestnictwa   Poniższe Warunki Uczestnictwa regulują przebieg eventu 'OGame Reaper Battle 2020' ("konkurs"), organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge").


   1. Uprawnienie do uczestnictwa, uczestnicy i uczestnictwo

   1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Do uczestnictwa uprawniony jest każdy pełnoletni użytkownik posiadający zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania własne i aktywne konto użytkownika na stronie ogame.gameforge.com ("konto"). Pracownicy firmy Gameforge, przedsiębiorstw powiązanych z firmą Gameforge oraz ich bliscy mają prawo do uczestnictwa, ale nie do nagrody.
   2. "Uczestnikiem" jest każda osoba uprawniona do uczestnictwa w myśl ust. 1, która w okresie między 13.07.2020 r. a 13.08.2020, godz. 12:00 CEST ("czas trwania konkursu") podejmie działania opisane w ust. 3.
   3. Przedmiotem uczestnictwa jest samodzielne przygotowanie i przesłanie filmu, do nagrania którego użyto oficjalnych nakładek OGame, dostępnych w aplikacjach Snapchat lub Instagram ("film"). Film należy przesłać w czasie trwania konkursu, spełniając poniższe wymogi ("zgłoszenie").
   4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia nadesłane poza czasem trwania konkursu oraz zgłoszenia wielokrotne, w tym zgłoszenia powiązane z różnymi kontami, nie będą uwzględniane.
    1. Długość filmu przesyłanego w formacie .mp4, .mov lub .gif wynosi od 5 do 10 sekund.
    2. Nadesłany film musi być wolny od praw osób trzecich. W szczególności nie mogą w nim być przedstawione żadne osoby lub motywy prawnie chronione, nie może on również zawierać utworów muzycznych chronionych prawem autorskim.
    3. Zgłoszenie nie może zawierać również innych elementów sprzecznych z prawem (dotyczy to m.in. treści rasistowskich, nieprzyzwoitych, naruszających cześć, obraźliwych, pornograficznych lub uciążliwych w inny sposób).
    4. Nie można używać narzędzi innych niż możliwości oferowane przez aplikacje Instagram lub Snapchat (włącznie z nakładkami OGame), używane do nagrywania filmów. Przede wszystkim niedozwolona jest późniejsza obróbka filmu.
    5. Zgłoszenie należy wysłać na adres ReaperBattle2020@ogame.org z adresu e-mail przypisanego do konta, wpisując w temacie wiadomości 'Reaper Battle 2020'.
    6. W wiadomości e-mail zgodnie z lit. e) należy dodatkowo zawrzeć ograniczony do 200 znaków, możliwie jak najbardziej kreatywny opis filmu ("tytuł"), w odniesieniu do którego należy w szczególności przestrzegać postanowień określonych w lit. b). Ponadto w wiadomości e-mail należy podać własny pseudonim oraz używaną wersję językową OGame oraz poinformować, jakiego oznaczenia w odniesieniu do uczestnika jako twórcy filmu należy używać w ramach prezentacji (pkt. 2 ust. 2). Niepodanie tego oznaczenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika faktu, że podana nazwa postaci, wersji językowej i serwera gry jest wystarczająca jako oznaczenie autora. Jeśli uczestnik w ogóle nie chce być oznaczony jako autor pracy, może poinformować o tym w zgłoszeniu.
    7. Używanie nakładki OGame podlega ponadto odpowiednim Warunkom użytkowania aplikacji Snapchat lub Instagram.
   2. Zwycięzcy i nagrody

   1. Gameforge wybierze do 20.08.2020 spośród wszystkich dopuszczonych zgłoszeń 13 filmów, kierując się ich kreatywnością i oryginalnością. "Zwycięzcami" są ci uczestnicy, których filmy wybierze Gameforge.
   2. Jako wyraz uznania dla osiągnięć uczestników, a w szczególności zwycięzców, Gameforge może zaprezentować ("Prezentacja") nadesłane filmy na swoich stronach internetowych i produktowych (włącznie z forami online) oraz w na stronach Gameforge w mediach społecznościowych Facebook oraz Twitter (zwanych łącznie "Stronami Gameforge") z podaniem oznaczenia wybranego zgodnie z pkt. 1 ust. 3 lit. f).
   3. Gameforge poinformuje zwycięzców o wygranej do dnia 20.08.2020 , wysyłając wiadomość na adres e-mail użyty do nadesłania zgłoszenia ("Powiadomienie").
   4. Zwycięzcy otrzymają nagrody wymienione w ogłoszeniu konkursu. Wysyłka nagród będzie realizowana od dnia 27.08.2020 przez firmę kurierską ("Usługodawca"), której Gameforge zleci realizację usług doręczeniowych, przy czym ze względu na trwającą pandemię COVID-19 wysyłka i/lub doręczenie mogą się opóźnić. Do realizacji wysyłki nagród niezbędne jest podanie aktualnego adresu pocztowego ("adres") w odpowiedzi na powiadomienie, najpóźniej do dnia 27.08.2020 ("wiadomość"). Wiadomości, które dotrą do Gameforge za późno lub nie dotrą w ogóle, skutkują wygaśnięciem roszczenia o nagrodę.
   5. Gameforge uznaje nagrodę za doręczoną zwycięzcy z chwilą przekazania jej dostawcy. Jeśli nie można doręczyć nagrody ze względu na błędnie podany adres, odpowiedzialność za to ponosi dany zwycięzca.
   6. Nagrody w formie elektronicznej zostaną przekazane e-mailem do dnia 27.08.2020 na adres użyty do zgłoszenia.
   7. Wypłata gotówki i/lub równowartości nagrody w postaci nagród rzeczowych, a także wymiana i/lub przekazanie nagrody osobom trzecim są wykluczone.   3. Prawa użytkowania i zwolnienie od odpowiedzialności

   1. Dla celów prezentacji uczestnik przyznaje firmie Gameforge nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, niewyłączne i nieodwołalne prawo do wykorzystywania nadesłanego filmu oraz odnośnego tytułu. Obejmuje ono zarówno prawo do edytowania i powielania, jak i prawo do publicznego udostępnienia nadesłanego filmu oraz tytułu oraz przyznania dalszych praw użytkowania pracy osobom trzecim, o ile będzie to konieczne w ramach prezentacji.
   2. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik gwarantuje, że film oraz tytuł zostały wykonane samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich, a także zwalnia Gameforge od wszelkich roszczeń osób trzecich spowodowanych naruszeniem ich praw w związku z filmem oraz tytułem.
   4. Ochrona danych

   1. Gameforge będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Uczestników (dane konta, np. związany z nim nick, adres e-mail oraz adres e-mail oraz adres podany przez zwycięzców, jak i oznaczenie autorskie wybrane w myśl pkt. 1 ust. 3 lit f) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (dotyczy to także sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa i spełnienia wymogów uczestnictwa, oraz, ewentualnie, przesłania nagród, przesłania powiadomienia oraz związanego z tym ogłoszenia oznaczenia autorskiego odnośnych uczestników zgodnie z pkt. 1. ust. 3 lit. f)).
   2. Zgromadzone dane osobowe zostaną zapisane na czas trwania konkursu (obejmuje to okres prezentacji) a potem usunięte. Wyjątek stanowi oznaczenie autorskie podane do wiadomości w ramach prezentacji i wybrane zgodnie z pkt. 1 ust. 3 lit. f), które ze względów transparentności zasadniczo zapisywane są na stałe. Jeśli określone przez prawo terminy przechowywania danych przewidują przechowywanie wykraczające poza te ramy, odpowiednie dane będą kasowane najpóźniej po upływie tych terminów.
   3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych (zwłaszcza w podpunkcie 3.9 dotyczącym organizacji konkursów z nagrodami i związanych z nimi podstaw prawnych, a także punkcie 6 określającym prawa osoby, której dane dotyczą).   5. Odpowiedzialność

   Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, natomiast przy lekkim niedbalstwie ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie zaprzeczają one niebezwzględnie obowiązującym przepisom zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.


   6. Postanowienia końcowe

   1. Poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa.
   2. Oprócz Warunków Uczestnictwa obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania (wspólnie "Zasady").
   3. Jeżeli uczestnik złamie zasady lub zostanie to stwierdzone w późniejszym czasie, Gameforge może odwołać jego uprawnienie do uczestnictwa.
   4. Gameforge zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed upływem czasu trwania z ważnych powodów. Do ważnych powodów zalicza się przede wszystkim niemożność przeprowadzenia konkursu z powodu technicznych, organizacyjnych lub prawnych problemów.
   5. Zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów CISG oraz przepisów referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. W przypadku gdy zwyczajowym miejscem pobytu uczestnika w trakcie uczestniczenia w konkursie jest inny kraj wewnątrz Unii Europejskiej, wyżej dokonany wybór prawa nie narusza stosowania wyboru koniecznych przepisów prawa danego kraju.
   6. Nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejscu nieskutecznego postanowienia obowiązuje przepis ustawowy.