Obsługa serwisów w sieci OnlineGamesNet

 • Obsługa serwisów w sieci OnlineGamesNet

  ChanServ

  W celu administracji użytkowników na kanale. (Wszystkie komendy zaczynają się od !)

  ADDUSER <nick|*konto> <poziom>
  Dodaje użytkownika z poziomem dostępu. Poziom może się rozciągać od 1 do 500, ale tylko JEDEN użytkownik może mieć poziom "właściciela" 500. Nie możesz także ustawić poziomu właściciela przez polecenie ADDUSER, ale o tym później. Generalnie:

  * Poziom 1-99: Użytkownik może zaprosić się na kanał
  * Poziom 100-199: Automatyczne nadanie głosu po wejściu na kanał
  * Poziom 200-299: Automatyczne nadanie statusu Operatora na kanale
  * Poziom 300-399: Możliwość dodawania innych użytkowników do listy na kanale
  * Poziom 400-500: Możliwość zmiany ustawień kanału

  Naturalnie osoba z poziomem 200 i wyżej otrzymuje automatycznie status operatora. Nie otrzymujesz automatycznie głosu ponieważ masz już status operatora. Po za tym nie możesz przydzielić komuś uprawnienia większego niż ten, który masz aktualnie.

  ADDPEON <nick|*konto>
  Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 100.
  ADDOP <nick|*konto>
  Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 200.
  ADDMASTER <nick|*konto>
  Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 300.
  ADDCOOWNER <nick|*konto>
  Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 400. ADDCO jest skróconą wersją tego polecenia.
  ADDOWNER <nick|*konto>
  Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 500. Normalni użytkownicy nie mają dostępu do tego polecenia.

  Wymagany poziom uprawnień: 300

  DELUSER <nick|*konto>
  Tym poleceniem usuwasz użytkownika z listy kanału. Użytkownik musi mieć mniejszy poziom niż ty.

  Wymagany poziom uprawnień: 300


  CLVL <nick|*konto> <poziom>
  Tym poleceniem zmieniasz poziom uprawnień użytkownika. Użytkownik musi mieć niższy poziom uprawnień niż ty i nie możesz przydzielić mu większego poziomu niż ty masz.

  Wymagany poziom uprawnień: 300


  ACCESS [nick|*konto]
  To polecenie wyświetla poziom uprawnień użytkownika. Jeśli nie dodasz żadnego parametru po tym poleceniu, zostanie wyświetlony twój własny poziom uprawnień. Dodatkowo polecenie to wyświetla infolinie dla tego użytkownika. A jest skróconą wersją tego polecenia.

  MDELPEON <wzór nazwy>
  To polecenie usuwa wszystkich użytkowników z poziomem 100 pasujących do wzoru nazwy. Wzór nazwy zawiera słowo, które powinno zawierać symbole wieloznaczne np. *art*r? zostanie dopasowany do wszystkich nazw, które zawierają art. Oraz nazwa musi sie kończyć na r i dowolną literę po r. To polecenie jest używane także w innych wariantach, np. w celu usunięcia operatorów - wszystkich użytkowników z poziomem 200. Poniżej lista wszystkich poleceń MDEL* :

  * MDELPEON Wymagany poziom uprawnień: 300
  * MDELPEON Wymagany poziom uprawnień: 300
  * MDELOP Wymagany poziom uprawnień: 300
  * MDELMASTER Wymagany poziom uprawnień: 400
  * MDELCOOWNER Wymagany poziom uprawnień: 500
  * MDELOWNER Wymagany poziom uprawnień: Niedostępny dla normalnych użytkowników

  Ponownie mamy komendę MDELCO jako skróconą wersję MDELCOOWNER. Niestety nie ma komendy MDEL* dla innych poziomów uprawnień niż 100,200,300,400 oraz 500.


  TRIM <wzór nazwy> <czas>
  To polecenie usuwa wszystkich użytkowników, którzy pasują do wzoru nazwy, oraz przez ustalony czas nie byli na kanale. Wzór nazwy działa na tej samej zasadzie co przy komendzie MDELPEON. Czas zawiera liczbę oraz sprecyzowanie czasu. Czasy:

  * s - Sekundy
  * m - Minuty
  * h - Godziny
  * w - Tygodnie
  * M - Miesiące
  * y - Lata

  Proszę zobaczyć różnicę między minutami a MIESIĄCAMI. Można także łączyć czasy, np. TRIM *art* 28d6h12m42s usunie wszystkich użytkowników pasujących do art swoją nazwą konta, których nie było na kanale od 28dni 6 godzin 12 minut i 42 sekund.

  Wymagany poziom uprawnień: 300


  RESYNC
  To polecenie synchronizuje listę użytkowników. Tak więc wszyscy użytkownicy, którzy mają minimalny poziom do GIVEOPS otrzymają status operatora, użytkownicy z minimalnym poziomem dla GIVEVOICE otrzymają głos. Wszyscy pozostali użytkownicy zostaną pozbawieni statusu operatora, bądź głosu.

  Wymagany poziom uprawnień: 300


  UP
  To polecenie daje nam - jeśli mamy wymagany poziom - głos lub status operatora.

  UPALL
  To polecenie daje nam - jeśli mamy wymagany poziom - głos lub status operatora. To polecenie wykonywane jest na wszystkich kanałach, na których przebywasz w danym momencie.

  DOWN
  To polecenie zabiera nam - jeśli mamy dostęp lub nie - status operatora lub głos.


  DOWNALL
  To polecenie zabiera nam - jeśli mamy dostęp lub nie - status operatora lub głos. To polecenie jet wykonywane na wszystkich kanałach, na których przebywasz w danym momencie.


  INVITEME
  Dzięki temu poleceniu możesz zaprosić się na kanał. INVITE jest skróconą wersją dla INVITEME


  Wymagany poziom uprawnień: 1 (Do ustawienia przez SET INVITEME)  ChanServ Ustawienia Użytkownika

  USET <opcja> <ustawienie>
  Zmienia wybraną opcję zgodnie z ustawieniem

  * Opcja: INFO <info>
  Ustawia infolinię, którą wyświetla Chanserv po wejściu na kanał (Tylko w przypadku, gdy nie byłeś na kanale dłużej niż 30 sek) Dzięki * możesz usunąć istniejącą infolinię. SETINFO jest skróconą formą polecenia USET INFO. Poziom użytkowników, którzy mogą mieć widoczną infolinię, jest definiowany przez polecenie SET USERINFO.
  * Opcja: NOAUTOOP 0|1
  Włącza bądź wyłącza automatyczne nadawanie statusu operatora przez Chanserv przy wejściu na kanał bądź autoryzacji. Standardowo opcja jest włączona (1). Dla zmiany ustawień nadawania głosu służy polecenie NOAUTOVOICE.
  * Opcja: AUTOINVITE 0|1
  ChanServ zaprosi na dany kanał jeśli masz do niego dostęp i jeśli po autoryzacji nie przebywasz na danym kanale.  ChanServ Akcje

  KICK <nick|maska> <powód>
  Wykopuje użytkownika pasującego do podanego nicka lub maski z podanym powodem. Jeśli powód nie został podany, zostanie użyty domyślny. Kop z kanału będzie wyglądał tak: "(Twój nick) Powód". Użytkownik musi mieć mniejsze uprawnienia niż ty. will be shown like "(YourNickname) Reason". The user has to have less access than you.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  BAN <nick|maska>
  Banuje nick lub maskę.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  UNBAN <nick|maska>
  Odbanowuje nick lub maskę.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  UNBANME
  Zdejmuje wszystkie bany, które są ustawione na Twoje konto. UBM jest skróconą wersją UNBANME.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  UNBANALL
  Zdejmuje wszystkie bany. UBA jest skróconą wersją UNBANALL.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  KICKBAN <nick|mask>
  Kicks and bans with the specified reason any users with a matching nick or hostmask. If no reason is provided, a default one will be used. The user has to have lower access than you. KB is the short form for KICKBAN

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  ADDBAN <nick|mask>
  Adds a ban to the channels permanent ban list, remaining in effect until removed with the DELBAN command. If it exactly matches an existing ban already in the list, the reason will be updated. If the existing ban was a timed ban, it will be extended into a permanent ban.

  Wymagany poziom uprawnień: 250


  DELBAN <nick|maska>
  Zdejmuje ban z listy banów na kanale. To polecenie działa zarówno dla banów stałych jak i czasowych.

  Wymagany poziom uprawnień: 250


  ADDTIMEDBAN <nick|maska> <czas>

  Dodaje ban czasowy do listy banów na kanale. To polecenie zachowuje się tak samo jak ADDBAN, z jedynym wyjątkiem, ban jest automatycznie zdejmowany po podanym przez użytkownika czasie. Jeśli ban odpowada istniejącemu na liście, powód zostanie uaktualniony. Jeśli istniejący ban był banem czasowym, zostanie przedłużony. Bany czasowe mogą być usunięte poprzez polecenie DELBAN, tak jak bany stałe. TB i ATB są skróconymi wersjami polecenia ADDTIMEDBAN. Takie bany mogą zostać zdjęte tylko poeleceniem DELBAN.

  Wymagany poziom uprawnień: 250


  OP <nick> [nick] ...
  To polecenie daje wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy status operatora.

  Wymagany poziom uprawnień: 200 (do ustawienia przez SET ENFOPS)


  VOICE <nick> [nick] ...
  To polecenie daje wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy głos.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  DEOP <nick> [nick] ...
  To polecenie odbiera wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy status operatora.

  Wymagany poziom uprawnień: 200 (do ustawienia przez SET ENFOPS)


  DEVOICE <nick> [nick] ...
  To polecenie odbiera wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy głos.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  TOPIC [temat]
  Ustawia aktualny temat dla wybranego kanału. Jeśli po poleceniu nie jest podany temat, wtedy temat jest zmieniany na domyślny temat na kanale. Jeśli parametr jest podany, następujące wymagania są sprawdzane:

  * Jeśli masz access równy lub większy niż zdefiniowany w ENFTOPIC, temat zostanie zastąpiony przez podany twój temat.
  * Jeśli sprecyzowałeś TOPICMASK, tylko zmienna część tematu zostanie zastąpiona.
  * Jeśli nie ustawiłeś ani TOPICMASK ani DEFAULTTOPIC, nic się nie zmieni.

  Wymagany poziom uprawnień: 200


  MODE [+|-][+|-][CcmntilkDrspov] [limit] [haslo] [nick] [[następne nicki]]
  To polecenie ustawia tryb na kanale. (limit jest wymagany tylko w przypadku trybu l // haslo jest tylko wymagane w przpyadku trybu k // nick i następne nicki są wymagane tylko w przypadku trybów o lub v ) Jeśli nie podasz parametru, standardowe tryby zostaną ustawione. Jeśli podasz parametr, tryb zostanie ustawiony. Standardowe tryby mogą zostać zmienione tylko przez użytkowników z poziomem równym lub większym ustalonym przez ENFMODES.

  Wymagany poziom uprawnień: 200  ChanServ Ustawienia Kanału

  SET <ustawienie> [opcja]

  Zmienia Ustawienie poprzez SET wybraną opcją. Podane bez parametrów aktualna opcja zostanie wyświetlona. Ustawienia i możliwe opcje:

  * Ustawienie: DEFAULTTOPIC
  o Możliwa Opcja: Tekst
  o Ustawia temat, który jest ustawiany w momencie wywołania komendy TOPIC bez parametru.
  * Ustawienie: TOPICMASK
  o Możliwa Opcja: Tekst
  o Ustawia maskę tematu ze zmiennym parametrem *, który będzie nadpisywany przy pomocy polecenia TOPIC.
  * Ustawienie: GREETING
  o Możliwa Opcja: Tekst
  o Ustawia powitanie, które zobaczy każdy użytkownik dołączający do kanału. Jeśli użytkownik ma dostęp na kanale i jest ustawiony USERGREETING, GREETING nie zostanie wyświetlony.
  * Ustawienie: USERGREETING
  o Możliwa Opcja: Tekst
  o Ustawia powitanie, które jest wyświetlane dla każdego użytkownika z uprawnieniami na kanale. GREETING nie zostanie dla nich wyświetlony.
  * Ustawienie: MODES
  o Możliwa Opcja: [+|-][+|-][CcmntilkDrspov] [limit] [hasło] [nick] [[następne nicki]]
  o To polecenie ustawia tryb na kanale. (limit jest wymagany tylko w przypadku trybu l // haslo jest tylko wymagane w przpyadku trybu k // nick i następne nicki są wymagane tylko w przypadku trybów o lub v )
  Jesteś w stanie zmienić opcje kanału, tylko gdy masz wystarczający poziom uprawnień do polecenia MODE . Aby powtórzyć ustawienia wpisz SET MODES.
  * Ustawienie: PUBCMD
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do korzystania z poleceń takich jak !topic na kanale publicznym.
  * Ustawienie: INVITEME
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z zaproszenia samego siebie na kanał przy pomocy polecenia INVITEME.
  * Ustawienie: USERINFO
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecenia USERINFO.
  * Ustawienie: GIVEVOICE
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z automatycznego nadania głosu po wejściu na kanał
  * Ustawienie: GIVEOPS
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z automatycznego nadania statusu operatora po wejściu na kanał
  * Ustawienie: ENFOPS
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z możliwości nadawania innym użytkownikom statusu operatora
  * Ustawienie: ENFMODES
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania ze zmiany trybów kanału
  * Ustawienie: ENFTOPIC
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania obejścia domyślnego tematu.
  * Ustawienie: TOPICSNARF
  o Możliwa Opcja: <pozim>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecenia /topic #kanał <temat> w celu ustawienia tematu i zastąpienia domyślnego tematu
  * Ustawienie: SETTERS
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania ze zmian ustawień kanału.
  * Ustawienie: CTCPUSERS
  o Możliwa Opcja: <poziom>
  o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecen CTCP na kanale (Możliwe tylko w przypadku flagi -C).
  * Ustawienie: CTCPREACTION
  o Możliwa Opcja: 0-3
  o Ustawia reakcje Chanserva, gdy użytkownik nie majacy odpowiedniego dostępu na kanale zgodnie z CTCPUSERS wykona polecenie CTCP.
  + 0 - Kopie użytkownika
  + 1 - Kopie i banuje użytkownika
  + 2 - Banuje użytkownika na 3 minuty
  + 3 - Banuje użytkownika na 5 minut
  * Ustawienie: PROTECT
  o Możliwa Opcja: 0-3
  o Ustawia, którzy użytkownicy będą chronieni przed kickami/banami i innych czynności ze strony innych użytkowników.
  + 0 - Nie-użytkownicy i użytkownicy będą chronieni przed tymi co mają ten sam lub niższy poziom uprawnień
  + 1 - Użytkownicy będą chronieni przed tymi co mają ten sam lub niższy poziom uprwanień.
  + 2 - Użytkownicy będą chronieni przed tymi co mają niższy poziom uprwanień.
  + 3 - Żaden z użytkowników nie będzie chroniony.
  * Ustawienie: TOYS
  o Możliwa Opcja: 0-2
  o To ustawienie zmienia reakcję Chanserva na polecenia takie jak !8ball, bądź czy wogóle będzie odpowiadał. Możliwe ustawienia:
  + 0 - Zabawki są wyłączone całkowicie.
  + 1 - Zabawki będą odpowiadać prywatnie.
  + 2 - Zabawki będą odpowiadać publicznie.
  * Ustawienie: DYNLIMIT
  o Możliwa Opcja: 0|1
  o Ustawia limit (mode +l) który będzie regulowany w zależności od ilości osób na kanale +20 (przeciwdziałanie masowemu dołączaniu do kanału).
  * Ustawienie: NODELETE
  o Możliwa Opcja: 0|1
  o Ustawia na kanale ochronę przed skasowaniem przez system. Tylko Operatorzy IRC mogą zmienić to ustawienie.


  Wymagany poziom uprawnień: 400 z dostępem do polecenia SETTERS.

  Community Manager

  The post was edited 1 time, last by Eurynomos ().

 • FAQ: Authserv (Lista poleceń)

  AuthServ

  Funkcje Ogólne (Komendy rozpoczynają się od /as lub /msg AuthServ)


  HANDLEINFO [nick|*konto]
  Wyświetla informacje na temat konta. Podana bez parametrów wyświetli informacje o Twoim własnym koncie.
  Niestety informacje o innych użytkownikach będą ograniczone. INFO jest skrótową wersją HANDLEINFO.

  REGISTER <nazwa konta> <hasło> [email]
  Rejestruje nowe konto.

  AUTH <nazwa konta> <hasło>
  Dzięki temu poleceniu możesz zalogować się na konto

  ADDMASK [maska]
  Tym poleceniem dodajesz maskę hosta do swojej listy hostów. Dzięki masce jest możliwe zalogowanie się na konto bez otrzymywania nowego authcookie.
  Komenda podana bez parametrów doda aktualną maskę hosta.


  DELMASK <maska>
  To polecenie usuwa maskę hosta z listy.

  AUTHCOOKIE <konto>
  Polecenie generuje mail wysłany na adres przypisany do twojego konta. W treści znajdziesz polecenie COOKIE. Jeśli je wykonasz, zostaniesz autoryzowany na konto. (Przydatne, gdy aktualna maska hosta jest nieprawidłowa)

  COOKIE <konto> <cookie>
  Jeśli zmienisz na koncie hasło, adres email, lub wygenerujesz authcookie, otrzymasz email potwiedzający Twoją operację. W treści znajdziesz polecenie COOKIE. Wykonaj je, aby potwierdzić dokonane zmiany.e done.

  DELCOOKIE
  Usuwa aktualne cookie. Jest to możliwe tylko, gdy jesteś zalogowany na konto. Własne cookie muszą utarcić ważność

  GHOST <nick>
  Rozłącza klienta połączonego wcześniej do twojego konta z nickiem "nick". Musisz jednak być zautoryzowany do tego samego konta.
  Jest to rpzydatne jeśli klient nie zakończył jeszcze sesji podczas Ping Timeout.
  Nie możesz rozłączyć samego siebie np. jeśli Twoj nick to "Pizza" i chcesz wykonać polecenie /as GHOST Pizza, niestety nie będzie to możliwe.


  AuthServ Ustawienia Użytkownika


  PASS <stare hasło> <nowe hasło>
  Dzięki tej komendzie zmienisz swoje hasło.

  RESETPASS <konto> <nowe hasło>
  Zmienia hasło jeśli je zapomniałeś. Działa tylko w przypadku, gdy nie jesteś zautoryzowany. Zmianę hasła musisz potwierdzić COOKIE.

  SET <ustawienie> [wartość]
  Zmienia twoje ustawienia dla konta
  Możliwe ustawienia to:

  Ustawienie ANNOUNCEMENTS: Możliwe wartości 0/1
  Informuje, czy życzysz sobie otrzymywać ogłoszenia przez usługę Global

  Ustawienie COLOR: Możliwe wartości 0/1
  Jeśli ustawione, AuthServ i ChanServ będzie używał czcionki pogrubionej i podkreślonej w tekście wysylanym do ciebie.

  Ustawienie INFO: Możliwe wartości jakie chcesz :)
  Twoja informacja dla AuthServ (która może być odczytana przez polecenie INFO).

  Ustawienie LANGUAGE: Możliwe wartości en/de/pl (pl dla polskiego)
  Twój preferowany język dla orzymywanych komunikatów od usług.

  Ustawienie PRIVMSG: Możliwe wartości 0/1
  Jeśli ustawione, AuthServ i ChanServ będą wysyłać do Ciebie tekst jako prywatna wiadomość a nie jako notice.

  Ustawienie MAXLOGINS: Możliwe wartości Liczba
  Liczba użytkowników, która może zalogować się na Twoje konto jednocześnie. (Wpisz 0 dla wartości domyślnej)

  Ustawienie EMAIL: Możliwe wartości adres email
  Ustawia twój adres email. Musisz potwierdzić go przez COOKIE.

  Ustawienie AUTOHIDE: Możliwe wartości 0/1
  Jeśli chcesz ukryć swój host (usermode +x), możesz to zrobić automatycznie po autoryzacji. To oznacza:

  [DK]Darkwolf (~[email]Darkwolf@bcv23.neoplus.adsl.tpnet.pl[/email]) Quit (Registered)
  [DK]Darkwolf (~Darkwolf@Darkwolf.users.NoradimNetwork) dołączył do #CHANNEL

  Jak widać IP został ukryty.

  Community Manager