Historia zmian w Zasadach Gry

 • Z dniem 18 grudnia 2006 wchodzi następująca poprawka do Zasad Gry:

  Punkt:

  4.6. Wypożyczanie Recyklerów
  • Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu mu pomocy w postaci pożyczki recyklerów jest dozwolone pod warunkiem zachowania 48 godzin na zakończenie transkacji oraz wysłania odpowiedniego zgłoszenia do Operatora Gry. Brak zgłoszenia pożyczki recyklerów kwalifikuje gracza do blokady konta z powodu pushu.


  Zostanie poprawiony na:


  4.6. Wypożyczanie Recyklerów
  • Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu mu pomocy w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwyklej walce jak i przy podziale złomu po walce ACS) jest dozwolone pod warunkiem zachowania 48 godzin na zakończenie transkacji oraz wysłania odpowiedniego zgłoszenia do Operatora Gry. Brak zgłoszenia pożyczki recyklerów kwalifikuje gracza do blokady konta z powodu pushu.


  Zmiana w stosunku do obecnych zasad została wyróżniona kolorem czerwonym

  Community Manager
 • Korekta punktu 6:  6. Zamiana kont

  6.1. Każde oddane konto jest powiązane z osobą, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie. Jeżeli użytkownicy zamienią/przekażą konta bez powiadomienia Operatora Gry, to późniejsze zażalenia nie będą uwzględniane.
  Operatorzy Gry mogą nie tylko łatwo zamienić dwa konta, ale też zapewniają ochronę (np. przed kradzieżą) oraz mogą przeprowadzić zamianę kont bez potrzeby przekazywania haseł między graczami.
  6.2. Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem stałego adresu e-mail, który jest powiązany z tym kontem.


  Zmiana została wyróżniona kolorem czerwonym.

  Community Manager
 • RE: Zasady Gry

  Zmiana w Zasadach Gry
  Wyróżniona na czerwono


  2. Zasiadanie konta

  Dopuszczone jest jednokrotne logowanie się na czyjeś konto, tylko i wyłącznie w celu włączenia urlopu, przy spełnieniu następujących warunków:

  2.1. Wysłania w ciągu 48 godzin od momentu zalogowania się (czyli podczas trwania urlopu) do Operatora Gry informacji z podaniem dnia i godziny zalogowania, która zostanie odnotowana w profilu gracza.
  2.2. Jeżeli po zalogowaniu okaże sie, że nie można włączyć urlopu, należy się wylogować (dopuszcza się wydanie surowców na budowę budynków, badań lub jednostek w stoczni, ale wtedy traci się możliwość ponownego zalogowania w celu włączenia urlopu).
  2.3. Nie są dopuszczalne żadne ruchy flot nawet wtedy, gdy nie można włączyć urlopu z powodu aktywnej floty lub pracującej stoczni.
  2.4. Jeżeli po zalogowaniu okaże się, że urlop można włączyć za np. kilka godzin, gracz ma obowiązek po stwierdzeniu takiego faktu skontaktować się z Operatorem i powiadomienia o konieczności ponownego zalogowania się w terminie późniejszym, w celu włączenia urlopu.
  2.5. Stwierdzenie przez Operatora innych działań na koncie, niż wyżej wymienione, automatycznie oznacza karę dla obu kont z powodu dzielenia konta.
  2.6. Przy spełnieniu powyższych warunków zgłoszenie jest automatycznie akceptowane i nie wymaga potwierdzenia Operatora.

  Wskazówka: Jeśli nie jest możliwe włączenie urlopu, a upewniono się, że nie trwa budowa statków, budynków lub badań pomocne okazać się może kliknięcie "Przelicz" w zakładce surowce na każdej z planet gracza, któremu uaktywniamy urlop.


  Zmiana wchodzi w życie 19 marca 2007

  Community Manager
 • Ta zmiana także wchodzi w życie 19 marca:


  6. Zamiana kont

  6.1. Każde oddane konto jest powiązane z osobą, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie. Jeżeli użytkownicy zamienią/przekażą konta bez powiadomienia Operatora Gry, to późniejsze zażalenia nie będą uwzględniane.
  Operatorzy Gry mogą nie tylko łatwo zamienić dwa konta, ale też zapewniają ochronę (np. przed kradzieżą) oraz mogą przeprowadzić zamianę kont bez potrzeby przekazywania haseł między graczami.
  6.2. Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem stałego adresu e-mail, który jest powiązany z tym kontem.
  6.3 Gracz może powrócić na swoje konto po jego przekazaniu po czasie nie krótszym niż 35 dni. Niezastosowanie się do tej zasady doprowadzi do blokady za dzielenie konta.

  Community Manager
 • 1. Konta
  1.1. Na koncie może grać tylko jedna osoba.
  1.2. Gracz może posiadać tylko JEDNO konto na Universum.
  1.3. Podczas gry na jednym komputerze z innymi graczami, tylko JEDNO konto na Universum może być zalogowane. (Tak więc, gdy grupa osób korzysta z jednego komputera i gra na tym samym Universum, każdy musi poczekać na swoją kolej)
  1.4. Zabezpieczenie przed przechwyceniem sesji - IP-Check - może zostać wyłączone tylko za zgodą operatora gry.

  Zmiana wchodzi w życie 2 kwietnia 2007.
 • 4.3. Moonmaking

  Ataki organizowane pomiędzy dwoma graczami w celu zniszczenia floty jednego z nich i utworzenia księżyca (tzw. Moonmaking) są dozwolone wg poniższych reguł:
  - Szczątki mogą zostać zebrane przez dowolnego gracza (także niebędącego atakującym ani obrońcą) pod warunkiem, że w ostateczności trafią one do właściciela zniszczonej floty, z której powstały, lub do osoby od niego słabszej punktowo.
  - W przypadku strat po obu stronach, gracze muszą podzielić się szczątkami proporcjonalnie do strat poniesionych we flocie. Wyjątkiem są uniwersa, na których tworzą się szczątki z obrony, gdzie powstały z obrony złom należy do obrońcy i nie podlega podziałowi.
  - Każdy przypadek zbiórki i odesłania złomu do jego właściciela jest traktowany jako pożyczka recyclerów i podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do GO.


  Zmiana wchodzi w życie 27 sierpnia 2007.
 • Poniższe poprawki wchodzą w życie 28 listopada.

  Poprawione fragmenty są zaznaczone na czerwono.

  1. Konta

  1.4. Zabezpieczenie przed przechwyceniem sesji - IP-Check - może zostać wyłączone tylko za zgodą operatora gry. Funkcja ta jest włączona gdy pole opisane 'Wyłącz IP-Check' znajdujące się w ustawieniach konta jest puste.


  2. Dzielenie konta

  Dopuszczone jest jednokrotne logowanie się na czyjeś konto, wyłącznie w celu włączenia urlopu, przy spełnieniu następujących warunków:

  [...]

  2.4. Jeżeli po zalogowaniu okaże się, że urlop można włączyć za np. kilka godzin, gracz ma obowiązek po stwierdzeniu takiego faktu skontaktować się z Operatorem i powiadomić go o konieczności ponownego zalogowania się w terminie późniejszym, w celu włączenia urlopu.
  2.5. Stwierdzenie przez Operatora innych działań na koncie, niż wyżej wymienione, automatycznie oznacza karę dla zamieszanych kont z powodu dzielenia konta. Jeżeli osoba dokonująca niedozwolonych działań na koncie nie gra na danym Universum, karane jest jedno konto.


  3. Wielokontowość

  3.1. Zarządzanie więcej niż jednym kontem na Universum jest niedozwolone.
  3.2. Jeżeli kilku graczy (np. rodzeństwo) posiada wspólny dostęp do internetu, na przykład w sieci osiedlowej lub akademickiej czy też kafejce internetowej, nie mogą wystąpić między ich kontami żadne cechy wspólne (ten sam sojusz jest dozwolony). Między takimi kontami zabronione jest również omijanie multialarmu, czyli kontakty floty jak np. transporty, wzajemne ataki, ataki związku, wspólna obrona. W przypadku wykrycia celowego omijania tego zabezpieczenia konta mogą zostać potraktowane jako multikonto i zablokowane. Ukarane mogą zostać także wszystkie inne konta pomagające w tym procederze. Głos decydujący w takiej sprawie ma zawsze Operator Gry.
  3.3. Fakt wspólnej gry trzeba zgłosić Operatorowi przed jej rozpoczęciem. W przypadku zmiany jednego z kont, należy zgłoszenie ponowić podając aktualne dane. Odwołania (w przypadku braku takiego zgłoszenia) od graczy po nałożeniu blokady na konto nie będą rozpatrywane.

  Wskazówka: W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie korzystają ze wspólnego dostępu do internetu, na przykład w weekendy, a w dni robocze grają oddzielnie, zakaz omijania multialarmu obowiązuje wyłącznie w momencie gry z tego samego miejsca (komputera lub sieci), w tym przypadku w weekendy. W razie wątpliwości odnośnie kontaktów flot w danej sytuacji należy zasięgnąć rady właściwego dla danego Universum Operatora Gry. Jego decyzja będzie w tym wypadku ostateczną.


  4. Pushing

  4.1. Jako pushing rozumiane są wszelkie transporty surowców od gracza z mniejszą liczbą punktów do gracza silniejszego. Tyczy się to także surowców uzyskanych poprzez wymuszenie.

  - Wszelkie formy pushingu są zabronione, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 4.4 oraz 4.5.
  - Przy pushu zawsze liczy się stan punktowy graczy w momencie dostarczenia surowców, w związku z czym gracze powinni tuż przed dolotem floty upewnić się, że sytuacja punktowa nie uległa zmianie.
  - Każda wymiana surowców między graczami musi się mieścić w aktualnie obowiązujących przelicznikach handlowych, czyli widełkach od 2:1,5:1 do 4:2:1 (gdzie poszczególne cyfry oznaczają stosunek surowców: metal/kryształ/deuter).
  - Pożyczki i premie są zabronione.
  - Naruszanie zasady pushu celem nagrodzenia silniejszego gracza za zwycięstwo we wszelkiego rodzaju konkursach jest niedozwolone, chyba że Administracja postanowi inaczej.
  - Handel musi zostać zakończony w przeciągu 24 godzin licząc od momentu dostarczenia surowców przez jednego z graczy.
  - Jeśli otrzymałeś surowce od gracza słabszego od siebie, nie możesz ich zatrzymać. Należy zgłosić ten fakt do właściwego dla danego Universum Operatora Gry.

  [...]

  4.3. Moonmaking

  Ataki organizowane pomiędzy dwoma graczami w celu zniszczenia floty jednego z nich i utworzenia księżyca (tzw. Moonmaking) są dozwolone wg poniższych reguł:

  [...]

  - Każdy przypadek zbiórki i odesłania złomu do jego właściciela jest traktowany jako pożyczka recyklerów i podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Operatora Gry z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 4.6.

  4.4. Pomoc sojuszu przy odbudowie floty

  Gracz otrzymujący pomoc przy odbudowie od swojego sojuszu jest zobowiązany przedstawić raport wojenny swojemu Operatorowi Gry, zanim otrzyma jakąkolwiek pomoc i to Operator Gry musi ustalić warunki odbudowy bądź całkowicie jej zabronić. W wyjątkowych sytuacjach (np po kradzieży lub bugu) Super Operator Gry może wyrazić zgodę na pomoc większej ilości osób w odbudowie.


  9. Język w polskim obszarze OGame

  Język polski jest obowiązującym językiem w grze. Obcojęzyczne wiadomości mogą doprowadzić do blokady konta.


  10. Wulgarne wiadomości, obrazy graczy, podszywanie się oraz spam

  10.3. Stosowanie "pseudocenzury" (np. gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter itd.) może także doprowadzić do blokady konta.


  11. Niedostosowanie się do powyższych reguł

  11.1. W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta od 1 dnia do kasacji.
  11.2. System kar zamieszczony jest w Tabeli Kar, która znajduje się na forum gry.
  11.3. Osobą, z którą należy się kontaktować w sprawie bana jest Operator Gry, który nałożył blokadę konta. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu Universum.
  11.4. Wszelkie zgłoszenia i odwołania do Operatora będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy zostaną nadesłane przez ticketowy system zgłoszeń znajdujący się na stronie support.ogame-team.pl.
  11.5. Każda wiadomość przesłana do Operatora musi zawierać wszystkie istotne dla sprawy informacje. W tym celu została przygotowana strona generator.ogame-team.pl. W przypadku braku istotnych informacji, czas opracowania zgłoszenia może ulec wydłużeniu.
  11.6. Aktualna lista Operatorów wraz z określeniem jakimi Universami się opiekują dostępna jest na stronie team.ogame-team.pl.
  11.7. Nieznajomość Zasad Gry nie zwalnia z ich przestrzegania.
 • Zmiany wchodzą w życie 14 maja 2008.

  4.7. Organizacja ustawionych złomowań.

  Zaplanowane złomowanie floty jest dopuszczalne wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
  • Bitwa może zostać przeprowadzona dopiero po otrzymaniu zgody od Operatora Gry. By ją uzyskać, należy nadesłać stosowne zgłoszenie zawierające miejsce starcia oraz nazwy kont uczestników.
  • Powstałe po bitwie szczątki po odliczeniu strat osób złomujących (deuter należy przeliczyć na inny dowolny surowiec zgodnie z aktualnie obowiązującymi przelicznikami handlowymi) muszą zostać odesłane na planetę Administracji lub po uzyskaniu zgody Operatora Gry do graczy słabszych niż osoba, której flota została zniszczona. Liczy się stan punktowy graczy przed złomowaniem.


  10.6. Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie bądź też spam zakładki 'Podgląd' lecącymi flotami) mający na celu utrudnianie gry graczowi jest niedozwolony. W przypadku akcji organizowanych przez większą ilość osób ukarane mogą zostać wszystkie zamieszane konta.


  13. Zawartość i wykroczenia.
  • Wszystkie okoliczności wykroczeń, które nie są w dobrym guście i mogą urazić indywidualne osoby są bezwzględnie zabronione. Standardy środowiska gry będą stanowione przez zespół obsługujący grę tak aby sprostać poglądom moralnym użytkowników. Treść może być cenzurowana, kara może być wymierzona na okres czasowy lub stały, wyjaśnienia odnośnie przewinień mogą nie zostać brane pod uwagę. Ostatnie słowo należy do zespołu obsługującego grę.
  • Obsługa gry może w każdej chwili zablokować każde konto na okres czasowy lub stały. Dotyczy to zarówno kont, na których złamano zasady gry jak i tych, które nie naruszyły żadnego z punktów wymienionych powyżej.


  A aktualny punkt 13 ZG zmienia się na:

  14. OWU

  Ogólne Warunki Umowy są dokumentem nadrzędnym w stosunku do Zasad Gry, Tabeli Kar jak i wszelkich innych ustaleń.
 • Poniższa zmiana wchodzi w życie 4 sierpnia.

  1. Konta

  1.1. Dzielenie konta

  1.1.1. Na każdym koncie może grać tylko jedna osoba.
  1.1.2. Logowanie się na konto innej osoby dopuszczone jest wyłącznie w celu włączenia urlopu. Należy jednak pamiętać, że:
  • W ciągu 24 godzin od każdego z logowań należy poinformować Obsługę Gry o tym fakcie.
  • Jedynym dozwolonym działaniem jest zatrzymanie budowania budynków i rozwoju technologii. Żadne inne akcje na koncie (np ruchy flot, wydanie surowców) nie są dopuszczalne nawet wtedy, gdy nie można włączyć urlopu.
  • Jeżeli aktywacja urlopu nie jest możliwa, należy się natychmiast wylogować.
  1.1.3. Na jednym komputerze może być zalogowane tylko jedno konto na danym uniwersum. Jeżeli jest on użytkowany przez grupę osób, każda musi poczekać na swoją kolej.
  1.1.4. Powrót gracza na konto przed upływem 35 dni od daty jego przekazania będzie traktowany jako dzielenie konta.

  1.2. Wielokontowość

  1.2.1. Każdy gracz może logować się tylko na jedno konto na danym uniwersum.
  1.2.2. Dozwolone jest korzystanie z jednego komputera i/lub wspólnego dostępu do internetu przez wielu graczy. Należy jednak pamiętać, że:
  • Fakt wspólnej gry trzeba zgłosić w ciągu 24h od jej rozpoczęcia. W przypadku zmiany któregokolwiek z kont, należy zgłoszenie ponowić, podając aktualne dane.
  • Kont nie mogą łączyć żadne cechy wspólne, za wyjątkiem obecności w jednym sojuszu.
  • Między kontami zabronione jest omijanie multialarmu, czyli kontakty flot (np transporty, ataki, wspólna obrona). Wykrycie celowego omijania tego zabezpieczenia będzie równoznaczne z nałożeniem blokady za multikonto. Ukarane mogą zostać także konta pomagające w tym procederze.

   Wyjątek: W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie korzystają ze wspólnego dostępu do internetu, np. w weekendy, a w dni robocze grają oddzielnie, powyższy zakaz obowiązuje wyłącznie podczas gry z tego samego miejsca (komputera lub sieci), w tym przypadku w weekendy. W razie wątpliwości odnośnie kontaktów flot w danej sytuacji należy skonsultować się z Obsługą Gry na danym uniwersum. Uzyskana decyzja będzie w tym wypadku wiążąca.

  1.3. Zamiana kont

  1.3.1. Użytkownikiem konta jest osoba, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie.
  1.3.2. Obsługa Gry może łatwo zamienić dwa konta bez potrzeby przekazywania haseł między graczami. Jeżeli użytkownicy zamienią/przekażą konta bez udziału Obsługi Gry, to późniejsze zażalenia nie będą uwzględniane.
  1.3.3. Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem stałego adresu e-mail, który jest powiązany z tym kontem.


  2. Rozgrywka

  2.1. Handel

  2.1.1. Każda wymiana surowców musi się mieścić w aktualnie obowiązujących przelicznikach handlowych, czyli widełkach od 2:1,5:1 do 4:2:1 (gdzie poszczególne liczby oznaczają stosunek surowców: metal/kryształ/deuter).
  2.1.2. Handel musi zostać zakończony w ciągu 24 godzin licząc od momentu dostarczenia surowców przez jednego z graczy.
  2.1.3. Pożyczki i premie są zabronione.

  2.2. Push

  2.2.1. Push to wspomaganie gracza z większą liczbą punktów przez gracza słabszego.
  2.2.2. Za push może być ukarany gracz, który:
  • Transportuje surowce do silniejszego gracza.
  • Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
  • Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole zniszczeń do odzyskania surowców.
  • Dokonuje podziału surowców zrabowanych w bitwie ACS bez uzyskania zgody Obsługi Gry.
  • Nie dopełnił obowiązku zgłoszenia pożyczki recyklerów (patrz pkt 2.5).
  • Złamał zasady opisane w pkt 2.1.
  • Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego.

  2.2.3. Należy pamiętać, że:
  • Przy pushu zawsze liczy się stan punktowy graczy w momencie dostarczenia surowców, w związku z czym gracze powinni tuż przed dolotem floty upewnić się, że sytuacja punktowa nie uległa zmianie.
  • Niechcianych surowców otrzymanych od słabszego gracza nie można zatrzymać. Należy zgłosić ten fakt Obsłudze Gry na danym uniwersum.

  2.2.4. Przekroczenie zasady pushu celem pomocy sojuszu przy odbudowie floty jest możliwe na warunkach ustalonych przez Obsługę Gry, po uprzednim przedstawieniu przez gracza raportu wojennego. W wyjątkowych sytuacjach (np. po kradzieży lub poważnym bugu) Super Operator Gry może wyrazić zgodę na pomoc większej ilości osób w odbudowie.

  2.3. Moonmaking

  2.3.1. Ataki organizowane pomiędzy dwoma graczami w celu zniszczenia floty jednego z nich i utworzenia księżyca (tzw. moonmaking) są dozwolone wg poniższych reguł:
  • Szczątki mogą zostać zebrane przez dowolnego gracza (także nie będącego atakującym ani obrońcą) pod warunkiem, że w ostateczności trafią do właściciela zniszczonej floty, z której powstały, lub do osoby od niego słabszej punktowo.
  • W przypadku strat po obu stronach, gracze muszą podzielić się szczątkami proporcjonalnie do strat poniesionych we flocie. Wyjątkiem są uniwersa, na których tworzą się szczątki z obrony, gdzie powstały z obrony złom należy do obrońcy i nie podlega podziałowi.
  • Każdy przypadek odesłania surowców do gracza silniejszego podlega obowiązkowemu zgłoszeniu Obsłudze Gry z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 2.5.


  2.4. Organizacja ustawionych złomowań

  2.4.1. Zaplanowane złomowanie floty nie będące moonmakingiem jest dopuszczalne wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
  • Bitwa może zostać przeprowadzona dopiero po otrzymaniu zgody od Obsługi Gry, po uprzednim nadesłaniu zgłoszenia, zawierającego miejsce starcia oraz nazwy kont uczestników.
  • Powstałe po bitwie szczątki, po odliczeniu strat osób złomujących (deuter należy przeliczyć na inny dowolny surowiec zgodnie z aktualnie obowiązującymi przelicznikami handlowymi), muszą zostać odesłane na planetę Obsługi Gry lub po uzyskaniu zgody do graczy słabszych niż osoba, której flota została zniszczona. Liczy się stan punktowy graczy przed złomowaniem.


  2.5. Wypożyczanie recyklerów

  2.5.1. Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu mu pomocy w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwykłej walce jak i przy podziale złomu po walce ACS) jest dozwolone pod warunkiem zachowania 48 godzin na zakończenie transakcji oraz wysłania odpowiedniego zgłoszenia do Obsługi Gry.
  2.5.2. Zyskami z zezłomowanej floty w bitwie ACS można dzielić się dowolnie, o ile podział ten nie narusza zasady pushu. Wszelkie przejawy wspomagania takimi podziałami silniejszego konta będą traktowane jako push. Głos decydujący w takiej sprawie ma zawsze Obsługa Gry na danym uniwersum.

  2.6. Bash

  2.6.1. Bash to więcej niż 6 ataków na daną planetę/księżyc w ciągu jednego dnia (od godziny 0:00 do 24:00).
  2.6.2. Bash nie dotyczy:
  • Ataków rakietowych.
  • Zestrzelenia sond szpiegowskich podczas misji Szpieguj/Napadaj.
  • Ataków, w których flota agresora uległa całkowitemu zniszczeniu.
  • Bitew pomiędzy członkami sojuszy, będących w stanie wojny, o ile upłynęło 12 godzin od wypowiedzenia wojny w odpowiednim dziale forum. Jeżeli temat nie spełnia wymogów regulaminu forum, to wypowiedzenie wojny jest nieważne i wszystkie ataki są normalnie liczone do basha.
  • Ataków z misją Niszcz.


  2.7. Bugusing

  2.7.1. Bugusingiem nazywane jest wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu bądź próby spowolnienia pracy serwera dla własnej korzyści. Takie działanie będzie karane blokadą konta zgodną z Tabelą Kar.
  2.7.2. Każdy gracz ma obowiązek poinformować Super Operatora Gry o odkrytych bugach.


  3. Komunikacja

  3.1. Wymuszenia i groźby

  3.1.1. Wymuszenia i groźby, mające odniesienie do prawdziwego życia, mogą prowadzić do czasowego bądź stałego wykluczenia z całej oferty OGame (Gra, Forum, Irc).
  3.1.2. Groźby odnoszące się do gry są dozwolone.

  3.2. Wiadomości i nazwy w grze

  3.2.1. Zabronione w wiadomościach jest:
  • Używanie języków obcych (język polski jest obowiązującym w grze).
  • Stosowanie wulgarnych bądź obraźliwych zwrotów wobec innych graczy.
  • Stosowanie "pseudocenzury" (np. gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter).
  • Podszywanie się pod Obsługę Gry.

  3.2.2. W nazwach nie wolno:
  • Używać wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
  • Wykorzystywać słów: admin, administrator, GO, SGO i podobnych, wskazujących na przynależność do Obsługi Gry.


  3.3. Spam

  3.3.1. Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie bądź też spam zakładki "Podgląd" lecącymi flotami), mający na celu utrudnianie gry jest niedozwolony. W przypadku akcji organizowanych przez większą ilość osób, ukarane mogą zostać wszystkie zamieszane konta.
  3.3.2. Wielokrotne wysyłanie tej samej lub wielu nieistotnych wiadomości do Obsługi Gry może być uznane za spam.


  3.4. Kontakt z Obsługą Gry

  3.4.1. Zgłoszenia i odwołania wysyłane do Operatorów będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną nadesłane przez system zgłoszeń, znajdujący się na stronie support.ogame.pl
  3.4.2. Każda wiadomość, przesłana do Operatora musi zawierać wszystkie istotne dla sprawy informacje. W tym celu została przygotowana strona generator.ogame-team.pl
  3.4.3. Aktualna lista Operatorów wraz z określeniem przydziałów dostępna jest na stronie team.ogame-team.pl


  4. Zawartość i wykroczenia

  4.1. Kary

  4.1.1. W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta od 1 dnia do kasacji, zgodnie z Tabelą Kar, umieszczoną na forum gry.
  4.1.2. Obsługa Gry może w każdej chwili zablokować każde konto na okres czasowy lub stały. Dotyczy to zarówno kont, na których złamano Zasady Gry jak i tych, które nie naruszyły żadnego z punktów wymienionych powyżej. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu uniwersum.
  4.1.3. Po nałożeniu kary graczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Operatora, który nałożył blokadę. O słuszności odwołania decyduje Obsługa Gry.
  4.1.4. Nieznajomość Zasad Gry nie zwalnia z ich przestrzegania.

  4.2. Zarządzenia i ogłoszenia

  4.2.1. Administracja Gry umieszcza ogłoszenia i zarządzenia na forum gry.
  4.2.2. Administracja Gry ma prawo do zmiany Zasad Gry w każdym momencie, powiadamiając o zmianach na 2 tygodnie przed wejściem ich w życie.

  4.3. OWU

  4.3.1. Ogólne Warunki Umowy są dokumentem nadrzędnym w stosunku do Zasad Gry, Tabeli Kar jak i wszelkich innych ustaleń.
 • Poniższe zasady będą obowiązywać od 17 maja 2010 roku .


  EDIT:
  Zasady te będą obowiązywać we wszystkich społecznościach OGame.


  1. Konta

  Użytkownikiem konta jest osoba, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie.
  Na koncie może grać tylko jedna osoba. Wyjątek stanowi tak zwane zasiadanie konta. Zamiana kont w obrębie jednego uniwersum musi nastąpić z udziałem działu suportu poprzez zgłoszenie na stronie support.ogame.pl
  Konto przekazane zmienia swojego użytkownika. Ponowne przekazanie konta może mieć miejsce minimalnie po upłynięciu 30 dni. Nowy użytkownik powinien zmienić adres e-mail w ciągu 12 godzin od czasu przejęcia konta.

  2. Multikonta

  Każdy gracz może logować się tylko na jedno konto w danym uniwersum.
  W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie, z reguły lub zawsze korzystają ze wspólnego dostępu do internetu np. w szkołach, na uniwersytetach lub w kafejkach internetowych, w tym przypadku należy zgłosić to Operatorowi Gry jeszcze przed rozpoczęciem gry na

  support.ogame.onet.pl/
  Między tymi kontami zabronione są wszelakie kontakty flot, jak również niedozwolone są innego rodzaju wspólne działania.

  3. Zasiadanie konta

  Zasiadanie konta oznacza przekazanie konta innemu graczowi, aby go pilnował.
  W takich przypadkach musi zostać poinformowany Operator Gry jeszcze przed rozpoczęciem zasiadania przez stronę support.ogame.pl
  Konto może być zasiadane przez maksymalnie 12 godzin.
  Okres zasiedzenia zostanie uznany za zakończony po zalogowaniu się właściciela konta. Żadne ruchy flot nie są dozwolone podczas zasiadania konta. Zagrożenie atakiem jest jedyną sytuacją, kiedy zasiadający może przemieścić flotę(y) na planetę lub księżyc.
  Zasiadający może używać surowców do budowy budynków lub do przeprowadzania badań, jednak nie może używać do produkcji statków i systemów obronnych.
  Zasiadanie konta jest dozwolone, jeśli nie było ono zasiadane w ciągu ostatnich 7 dni.

  4. Bash

  Zabronione jest atakowanie planety lub księżyca więcej niż 6 razy w ciągu 24 godzin. To dotyczy również misji mających na celu zniszczenie księżyca.
  W specjalnych oraz wyszczególnionych uniwersach na forum (board.ogame.onet.pl) możliwa jest zmiana reguły bash lub zniesienie jej.
  Ataki sondami szpiegowskimi lub rakietami międzyplanetarnymi nie zaliczają się do reguł basha.
  Bashing jest dozwolony tylko w przypadku, gdy sojusz gracza jest w stanie wojny z innym sojuszem. Wypowiedzenia wojny musi nastąpić w odpowiednim dziale forum i spełniać wymogi regulaminu.

  5. Push

  Jest zabronione by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego.
  Push to między innymi transport surowców przez gracza słabszego do silniejszego gracza z większą liczbą punktów bez uzyskania widocznych korzyści dla niego lub celowe zniszczenie floty o gracza z większą ilością punktów, aby profitować z powstałego pola niszczeń.
  Handel musi być zakończony w ciągu 48 godz.
  W wyjątkowych sytuacjach (np. podział ataku związku, zdobyczy czy pomoc recyklerów...), musi być poinformowany Operator Gry poprzez system zgłoszeń na stronie support.ogame.pl/ .

  6. Bugusing/ Skrypty

  Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu bądź bugów jak również nie zgłaszanie ich jest surowo zabronione.
  Używanie programów jako interfejs pomiędzy graczem a grą jest niedozwolone.
  Zakazana są również każde inne formy automatycznie generowania informacji w celu uzyskania niedozwolonych korzyści przez grupę graczy.

  7. Groźby odnoszące się do życia

  Zastraszanie innych graczy, członków zespołu, pracowników lub innych osób jest surowo zabronione.

  8. Zniewagi i spam

  Zabronione są wszelakie formy zniewag oraz spam.

  9. Język

  Wydawca gry zastrzega sobie prawo do usunięcia graczy, którzy nie potrafią posługiwać się językiem polskim (np. w grze, na forum oraz na IRC).

  10. Niedostosowanie się do wymienionych reguł

  W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem lub całkowitym usunięciem z gry.
  Obsługa Gry decyduje o rodzaju oraz czasu trwania kary jak również można się do niej odwołać w przypadku blokady konta.

  11. OWU

  Zasady są uzupełnieniem OWU i muszą być przestrzegane.
 • Dodano w dniu 22.02.2016

  Poniższy zapis obowiązuje od 23.02.2016
  =================================================

  Bugusing przy użyciu sond szpiegowskich
  Na 6 sekund (lub mniej) przed atakiem (dolotem floty) zakazujemy jakichkolwiek działań ze strony agresora bądź obrońcy a także wszystkich innych osób, które mogą doprowadzić do lagów, bugu z nierozstrzygniętą walką lub uniemożliwienia ucieczki obrońcy.

  Aby gracz został ukarany za bugusing przy użyciu sond szpiegowskich, poszkodowany musi zgłosić się do supportu gry.
  Kontakt z Operatorami Gry


  Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły
 • Dodano 8 listopada 2017

  Poniższy zapis obowiązuje od 10.11.2017
  =================================================
  Dodatkowo:
  Na uniwersach gdzie sondy szpiegowskie mają ładowność, ataki wykonywane w celach innych niż PZ lub szpiegowanie będą wliczane do basha. Zasadność ataków ocenia Operator Gry.
  Kontakt z Operatorami Gry


  Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły